top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

תהודת התלמידה

אהובות

׳אני חייבת לסיים

את כתיבת ה׳בנימה אישית ׳

נשאר לי עוד עשרים ׳

אחת מהשיחות

עם הבת המחנכת

שמעוררת תמיד

לקראת סוף

שנת ה ל י מ ו ד י ם

את התהייה :

׳מה עם ה ת ע ו ד ה

בנימה אישית

לנו . מאיתנו ׳


תיעוד מהדהד

של ת ה ו ד ה עדה

שיש בה ׳ללכוד׳ ברכות

ה ה ת ב ו נ נ ו ת  והלמידה

מלאי ההשתאות והכבוד

ל מ ס ע  הצמיחה שלנו

כ מ ו ר ו ת הדרך

של עצמנו .


עת מופלאה בה

מסומן לנו ל ע צ ו ר

להרהר ולשקף לעצמנו

כמו בכתיבת ת ע ו ד ה

ב כ ת י ב ה עם עצמנו

ככה ב פ ש ט ו ת

מול שאלות א מ ת :


מתי הרגשת

שאת רואה אותך

ונותנת ׳לך׳ יחס אישי


ש י ע ו ר במציאות

שהיה לך משמעותי


מ י ו מ נ ו י ו ת

חדשות שהתפתחו בך


ת כ ו נ ו ת שהועצמו

בשנה זו


ת ו ב נ ו ת שהשגת

לגבי עצמך והעולם


באילו ד ר כ י ם

גדלתי השנה


ימי ההסתרה שבהסתרה

בהחשכה והאפילה שבהם

ה צ מ י ח ו  בנו בנסתר

איכויות על מופלאות

וגילויים פנימיים מגדלים

מתחת לאדמה הנשית שלנו


ונכון לנו

ל ה ע נ י ק לנו

ת ה ו ד ה

של העזות והחיות

שהוצמחה בנו עבורנו


במילים של יום יום

מאמצת אחד מ ה ב ק ר י ם

להסכים ל ב ק ר

בפנימיותי .

מחברת עט טובה

ומתחילה עם כ ו ת ר ת

ת ה ו ד ה לשנת הלימודים תשפ׳ד

יכולה העזר בנושאים שלמעלה

או בזרימה לכתוב ל ך

לפחות ח׳י  דקות  ללא הפסקה

ובסופן

אמן ותקריאי לעצמך


כמה ימים כאלו ברצף

יפתחו צ ה ר והצצה

לצמיחה התת קרקעית

הענפה שהשנה

הזו ב ס ג ו ל ו ת י ה הנדירות

הצמיחה בנו בנסתר


תזכורנה שכתיבה ל ע צ מ י

הוא כלי רב עוצמה

המאפשר לנו ל ה כ י ר ,

בדרך של שיקוף פנימי

עם היד על הנייר

ב כ ת י ב ה ,

בחוזקות שלנו

ל א מ ץ  הבנות

לגבי ה ח ד ש הנסתר שבנו

ללמוד את ה ש פ ה

הפנימית שנבנתה בנו

בשנת הלימודים

שזכינו

׳ל ה ר ש ם ׳ אליה


ה ת ה ו ד ה

היא האישור ל ה ר ש מ ה

לרשימו שנחתם בנו

להתרשמות שהלב שלנו

זכה לחוות בה .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

להמשך יום מבורך

והתרגשות ליום י ר ו ש ל י ם שמתחיל להחגג בנו


תמיד אהיה ואשאר

ירושלמית בנשמה


*

בתמונה ׳ יום כיף׳ עם הבת המחנכת

בבית קפה בבני ברק

ש׳חייבת׳ לסיים לבדוק מתכונות

רגע לפני סוף השנה

ואנחנו י ח ד בהשראה משותפת

׳בנימה אישית׳

:)

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page