top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

תגובה מושהה

אהובות

היום נחווה בי לא ת ג ו ב ת י  .

נראה שזה הפלא של יום בית

שאיפשר עצירה

נפתח מרחב בו ההתרחשויות שזומנו

נחוו הורגשו ונרשמו כמו שהן

ועוררו יכולת של השהיה

של התגובות המורגלות.


היה זה פתח

ל הר ג ש ה צלולה ועמוקה

של ע צ ב ו ת בנקיות

בה אפילו התאפשר לי לעקוב

אחר הדחף שמושהה

למרות ההתניה שבי

שדרכה בדרך כלל

מופעל הגירוי  לתגובה ;

זה שמעלה בי קול ׳מורגל׳ למקרא הידיעה

׳איזה עצוב ׳

אז היום לא אמרתי . הרגשתי .


המילה שהסתובבתי איתה מהבוקר

ש י ו ו י .

של משקל בנפש .

שהיה בה בפשטות שילוב רך של

מודעות לא ת ג ו ב ת י ת .


התגלה מ ר ח ב בין הגירוי לתגובה

בו השקט והאמון

נעטפו בבטחון וסבלנות

יום בו

״שיוויתי ודוממתי נפשי"


השתוות הנפש נרשמה

ביכולת לעצור.

להשהות תגובה.

להסכים לנכוח עם המציאות ;

׳ככה זה עכשיו ׳

נפתח בי  פתח

ל ה ר ג י ש

והסכמה פנימית

גם לכאוב.


נראה שהתעוררתי ל כ ה ו ת

בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

מול האובדנים היומיים

ומפצי הזוגיות שבאים לפתחנו

וקלטתי

ש ה ת ג ו ב ה הקבועה

היא חסם להרגש

והיא ׳נולדה׳ בנו כמגננה והדחקה

סביר להניח .


היום ה ת ג ל ה

שהימים גידלנו  בנו ח ו ס ן

ונפתחה עבורנו ה א פ ש ר ו ת  המחייה

להשהות התגובה

׳שסותמת׳ את שדה הראיה הפנימי

ולא לח ש ו ש

ממה שיעלה ב ר ו ו ח

שם נחווה

ה ש י ו ו י ת י


במילים של יום יום

כשמרגישות ע י י פ ו ת

מסמנות לעצמנו

ששדה הראיה וההרגש שלנו מ ו צ ף

ומבקש ניקוז וניקוי .


דרך אחת

ממש ש ו ו ה

להשהות ת ג ו ב ה

לעצור

לשהות

להרגיש

לנכוח . לא לפחד כלל .


יתאפשר לנו קצה של ׳מילוט׳

מהתגובה הטבעית שלנו

שמתבטאת ברצון לברוח

ולהתמלא שוב:

באוכל

במידע

במחשבות.


נזכור שלא לחפש או לחשוב

על ה ת ג ו ב ה הטובה

אלא רק נ ע נ י ק  לעצמנו

את התנאים המרפים והמרפאים

שמהם בבהירות

ת נ ב ע בצלילות

תגובה מיטיבה

ממרחב מאווורר


תתנסו

זו השתוות נפש

מופלאה

בים הסוער של חיינו .


חיבוק

אהובות אמיצות

בבירור את המילים תפגושנה בבוקר שלכן . אמן ואמן

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page