top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

שירת ה ש מ ח ה

חודש טוב אהובות

מתרגשת מאוד

לסגולת ואור היום

מצרפת באהבה ובשמחה

את מילות ׳השירה׳

מרפות ומרפאות

לנו להתעוררות

לאמת ש ב ש מ ח ה שכבר בנו


אמן שניתן להן לנכוח

ולעורר אותנו

לחוש בהרגש הפשוט   

ה ש מ ח ה

שבנו


’שירת׳  ה ש מ ח ה


אנו נכנסות לחודש אדר

ל ט ב ו ל

בשמחה

שבו


ל ה א י ר

השמחה

ש ב י


כמו טבילה במקווה

טהרה


בשמחה גדולה

חדשה


שמחה  ב י

פנימית

לא תלויה בדבר

ניצחית

פתוחה

מרפה


שמחה  ב י

ולא שמחה במה יש לי ;

כן חורף לא חורף

כן פרויקט לא פרויקט

כן הנקתי לא הנקתי את עצמי

כן האטתי לא האטתי

כן הבנתי לא הבנתי

כן נרשמו לקורס שלי לא נרשמו לקורס שלי , כן בעלי במילואים

לא בעלי בבית ,

כן הילדים חולים ,

לא הילדים במסגרות  ….  :)


חודש אדר

בסיעתא מופלאה

׳הוכפל׳ עבורנו בברכה

לשישים יום

במיוחד בעת הזו

של ההסתרה שבהסתרה


ואנו זוכות היום לפסוע

בשער ה א ד ר

שבו יום יום

הוטמנה עבורנו

הארה של העת

להתבונן ולחוש

את

ה ש מ ח ה הטהורה

שהופקדה בניצחיות

מעל הזמן והמקום

בנו


ימים של התבוננות ש מ ח ה

ומחודשת

במה אני שמחה

מה משמח אותי

בי


מעין אין סופי של שמחה

הוטמן בנו


א ד ר

׳א ד י ר  ב מ ר ו ם ׳

עת סגולית

שפי הבאר

פתוחה

לנו לרוות

מהשמחה

שבנו


דק דק

עמוקקק


כך ממש

וזה סוד ה נ ה פ ו כ ו

של א ד ר


מורגלת בשמחה ׳גלותית ׳

במה שמחוצה לי

וזוכה לחוש רסיסי ׳הגאולה ׳

בהארת השמחה במה שבי


העת מסוגלת

ה׳ מכיר אותנו

את המחשכים והחורפים

את ארצנו

את גופנו

את כל האוצרות שהטמין

בנשמת האלוקה ממעל שבנו

ונותן לנו בעת הזו

מפתחות 🌿🌿


פשוט

׳לטבול׳  להתבטל

בשמחה

ולהתנער אט אט

מכל הפרשנויות ׳הגלותית ׳

שלנו

למה זאת שמחה

מה משמח אותי


אני נכנסתי לאדר

אני

ב ש מ ח ה

הגוף שלי

יודע

בפנימיותו

את גלי השמחה


העיניים והמחשבות שלי

עדיין ׳מחוץ׳ לאדר

הן מחפשות

׳סיבות ׳ שהורגלנו בהם בגלות לשמוח


זכינו במתת ׳הנהפוכו ׳

עליה אנחנו באמונה גדולה

סומכות


שמתוך ההסתר

תתגלה לנו

השמחה שבנו

שהתכסתה באבק רב בגלות

הארוכה מארצנו וגופנו


נוכחת

צופה

שגם בלב החושך שבי


יש ׳אסוך שמן׳ של אור ושמחה עבורי


ת מ י ד


ובחודשי אדר ובמיוחד בזה שלפני

מלקטת אותם

כמו ׳גחליליות ׳ באפילה

לתוכי

בעת הזו של  ההסתרה שבהסתרה

בלב המחשכים

מאמצת קול חדש :

׳ יש פה אור , יש כאן שמחה

עוד לא רואה

אבל הם כאן בשבילי ..

מסכימה לשהות בהסתר

יודעת שיתגלו לי ׳


ובינתיים זוכרת

א נ י  ש מ ח ה

בי


אמן שנזכה


חיבוק גדול ומאוד ׳שמח בי׳

ואיתכן ממש 🌿🌿

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page