top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

פירות ה א מ ו נ ה שבך

אהובות

מרובדות ה ד ר ג ת י ת

זו השפה הנוכחת

בכרמים ובמטעים


הפירות ב ד ר ך

ל ה ב ש ל ת ם


פוגשת אותם  י ר ו ק י ם

קטנים ובוסריים


הענבים , השזיפים והאפרסקים

הם ע ד י  י ן לא ׳סיימו׳

את תהליך ה ה ת פ ת ח ו ת

השלם שיועד להם .


זה ב ר ו ר שהטעם שלהם

כעת הזאת מ ר

והם אינם נתפסים בעיני ובעיננו

כ פ ג ו מ י ם ,׳רעים׳

או י ו צ א י דופן

יש בי ובנו באופן ט ב ע י

אורך ר ו ח , ה כ ל ה

והבנה שזה אך שלב מ ע ב ר

והם ב ת ה ל י ך

עוד לא הגיעו

׳ל א מ ת ׳ לאמיתה

שנכונה להם .


בדרך חזרה מהשדות

קצת לפני השקיעה

הידהדה בי ה ה כ ר ה

שההתבוננות שלנו

על המציאות של חיינו

בעת הזאת

כשהיא מעלה בנו

מ ר י ר ו ת

היא מאירה בנו

שניטלה מאיתנו

נקודת ה מ ב ט  ׳ התהליכית׳   

ואנו כ מ ה י ם

ל ת ו צ א ו ת כאן ועכשיו


הניסיון הזה ב ט ב ע

ל ש נ ו ת , ל ה א י ץ

׳לקצר׳ ת ה ל י כ י ם

גורם ברוב הניסיונות

ל ה פ ל ה

של הפרי לאדמה

קודם הבשלתו


וכך כנראה

ב ה ש א ל ה

בחיינו .


במילים של יום יום

כשחשה מ ר י ר ו ת

שמתבטאת בכעס

טרוניה , חוסר שביעות רצון

תיסכול ׳ מ ה מ צ ב ׳

כל אחת מאיתנו

ו ׳ה מ צ ב ׳ בחייה

שנבחר לה

ד ר כ ו  ׳ל ש ו ב ׳

פ נ י מ ה


משוואה פנימית

שנועדה ל ע ו ר ר אותנו

ל ה ת ר ו מ ם בחזרה

ל ה כ ר ה תודעתית

ת ה ל י כ י ת המכבדת

את המעברים

ש׳פרות׳ חיינו

נבחר להם ולנו לעבור

דרכם ב ד ר ך .


אמן ונזכה

בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

לאורך  ר ו ח

מלא ב א מ ו נ ה

ב ג ד י ל ה

שלנו כולנו


וב מ ת י  ק ו ת

שלפנינו .חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן


בתמונות

׳פרות ׳ האמונה בדרך

בשדות


*

ובעיתות של ׳שכחה׳

אמן שנזכה ל ז כ ו ר

את  ב ת הקול

ש׳החזירה׳ את רבי שמעון בר יוחאי ובנו

ל מ ע ר ה

לאחר הניסיון שלהם

ל ש נ ו ת  המציאות

בן רגע

שגרם ל כ ל י ו נ ה

ונדרשה להם ש נ ה

ל ה ת ע ל ו ת למעלה

שמכבדת ה ת ה ל י ך


ונחנו מה .Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page