top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

עור מכסה האור

אהובות

אנחנו נכנסות אל השבת

שבסגולתה להוציא אל האור

את זכות פנימיותנו

ולוודא שאור פנינו קורן

ונקבי הארה שבנו

פתוחים ונושמים בנו .


כל המתת שבה

ל ה א י ר את

נגע ה ס ג י ר ו ת

ולהדריך אותנו איך

להוציא מ מ ס ג ר נפשנו

גם בעיתות שהתגלות האור מועטה


׳הנגע היא סתימת האור

כדמתרגמינן "סגירו".

שאין הפנימיות יכולה להתגלות ולהאיר׳


ואור הפנים הוא ה מ פ ת ח

לשמור על פ ת ח י  הפנימיות שלנו

שמא ינעלו ו י ס ג ר ו  עלינו

שערי האורה וכל שפעת הטוב

של ה מ ק ו ר  עבורנו


בְּטַמְּאָ֥ם אֶת־מִשְׁכָּנִ֖י אֲשֶׁ֥ר בְּתוֹכָֽם


ט מ א - א ט ם


אצל כולנו ה ע ו ר מכסה על ה א ו ר

אך בידנו לשמור על נ ק ב י הארה

פתוחים ונושמים בנו

בידנו

להסביר פנים בפנים מאירות

ובשפה רואת טוב ומאירת הטוב


שבת שפותחת את שפת ה נ ג ע י ם


נ ג ע  ו ע נ ג

הרי הן אותן אותיות

הבחירה בידנו  איך לסדר אותן

איך לתת ל ע י ן  שלנו

לכוון ולהאיר המבט שלנו והשפה שלנו

על חיינו ומציאותנו.


האם אנו מקפידות שה'ע' תהיה בראש

בראש המחשבות שלנו

כך שההסתכלות על עצמנו וכל שמסביבנו

תקרין ע נ ג  בפתיחות לב מאירה

שתמיד מתחילה ב ע י ן  טובה

או

שניכנע לסגירות

וה׳ע׳ נשארת בסוף

ומושכת מבטים מלאי נ ג ע י ם


המתח באוויר בעת של ההסתרה

בא  ל ע ו ר ר  אותנו

לזכור לשמור על  ה פ ת ח י ם

"ויעש ל ב י ת  חלוני שקופים אטומים"

נאמר על ח ל ו נ ו ת בית המקדש

שקופים מבפנים ואטומים מבחוץ

הדרכה לנו ׳ושכנתי בתוכם ׳

׳ ל א ט ו ם׳ חלונות נשמתנו לחוץ

ולתת לאור הנשמה הפנימית שלנו

לפרוץ ולהאיר העולם


ו ה ש ב ת

על ההשראה שבה

יש בה ל א פ ש ר  לנו  ל ה ת נ ת ק

להרפות ל ה ת ר פ ו ת


וְכִֽי־יִרְאֶ֨ה הַכֹּהֵ֜ן אֶת־נֶ֣גַע הַנֶּ֗תֶק


השבת מביאה איתנו

לעת הזו את ברכת

הארת ה פ נ י ם

ואנו

מעל טעם ודעת נדרשות

לעיניים טובות ודיבור מאיר

ב ה ג ז מ ה בולטת

לא רגילה

לא נ ס ג ר ת

שומרת על לב פ ת ו ח


לתת לטוב העליון

להשפיע עלינו מטובו


חיבוק גדול

אהובות אמיצות


לשבת מבורכת מלאת ענג

אמן ואמן

*


'צרעת סגירו - כמה דאיתמר סגירו דנהורא עלאה,

סגירו דטיבו עלאה',

היינו שנועלים בפניו כל שערי האורה

וסגור בפני כל הטוב העליון...

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page