top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

נקודת צִיּוֹן

אהובות

נקודת צ י ו ן . סלמון . ירושלים .


ח י ב ו ר  בין קצוות של מחשבה

שהתודעה בדרכה שלה

משלימה במקורה ל ש ל ם  .


ת כ ו נ ת שורש אחת

ה צ פ ו נ ה  בפנימיות

מחוללת ו מ נ י ע ה

תנועות נסתרות

בכיסופים וכמיהה


ה ש י ב ה  הביתה


זה שנים

מסעירה ומ ס ק ר נ ת

מתמיהה ו מ ע ו ר ר ת אותי


יכולתו של של דג ה ס ל מ ו ן

׳להיזכר׳ היכן התחיל את דרכו

ולזכור מדוע עליו לחזור לשם

ל נ ד ו ד  דרך מים מתוקים ומי ים

במעלֶה נהרות ,להחבט בסלעים

להיהדף לאחור, להתחמק מ׳טורפים׳


כדי לחזור למקום שבו נ ו ל ד

ל ה ת ח ד ש


צ פ ו נ ה בקיום ה י ה ו ד י שלנו

תכונת  ה ש י ב ה  ה ב י ת ה

במקבילה הרוחנית הטבעית שבנו

המקודדת בשפת סתרים

בפנימיות נשמתנו .


ה ש י ב ה הביתה

אל נקודת   ה צ י ו ן

׳א ב ן השתייה׳

מקור סוד החיים הפנימיים שלנו

שמוצפנת בנו

בקידוד גנטי נשמתי

ומעוררת בנו כיסופים וערגה

לכוון ולדייק את כל

ה נ ד ו ד י ם שלנו

בזכרון בראשיתי ק ד ו ם -


ל ע ל ו ת  ל י ר ו ש ל י ם


נקודת ה צִיּוֹן

שתמיד מ ז כ י ר ה  לנו


מי א ת

מאיפה ב א ת

ולאן את ה ו ל כ ת


יום י ר ו ש ל י ם

׳נחגג׳ בנו לחזק בנו

הבטחון וה א מ ו נ ה

בטבעיות זכרון ה ת ו ד ע ה -


כן ,

ירושלים תמיד י ו ד ע ת

ל פ ע ו ל בנו

את ׳פועלה ׳

ל ה ש י ב אותנו

אל מ ק ו ר ה ׳


ה מ ק ו ם  . ה מ ק ו ר  .

שלנו .


׳קומת׳ י ר ו ש ל י ם

מוצפנת בנו

ת מ י ד . ולעולמי ע ו ל מ י ם .


במילים של יום יום

כ ש א ב ו ד או גלוי לנו

׳בנדודים הפנימיים׳

זוכרות


לעלות ל ר ג ל

לירושלים


ל ק ב ל

נקודת צִיּוֹן

מ מ ר כ ז ת


לה ת ח ד ש ו ת .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

להמשך ׳חגיגות׳ י ר ו ש ל י ם מאירות בנו

*

נולדתי בירושלים

בית ה י ל ד ו ת שלי בירושלים

מאז ש א מ א שלי נפטרה

נ א ל מ ה ו׳נעלמה ׳

השיבה ה ב י ת ה

של ה י ל ד ה שבי

בימי השני והשבתות

ב י ר ו ש ל י ם


ובזכות גדולה

ה ת ע ו ר ר ה

בעומקו דליבא

השיבה ה ב י ת ה

של האשה ה ח כ מ ה שבי

למקור קודש הקודשים

של מ ק ו ר ה׳


הודו לה׳ כי טוב


נְקֻדַּת צ י ו ן . סַלְמוֹן . יְרוּשָׁלַיִםComentários


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page