top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מרחבי החרות

אהובות

מרגשת הזכות

לחוש את המתת הפנימית

שהוטמנה עבורנו

בליל ה ס ד ר


והיא בסוד ה ע ו ר ר ו ת

לשינוי  הדק דק

בתנועה בנפש

במעבר שבין

שעבוד לזמן ח ר ו ת נ ו .


היום בשבילי הכפר

חשתי בנוכחות ה ח ר ו ת

שהתחדשה בי

בכל מפגש בו בפשטות

בירכתי ב ׳חג ש מ ח ׳

נענתי  ׳לא כל כך ש מ ח ׳

ויכולתי לחבק את ה ה ר ג ש

של כל אחד ואחת

ו ל ש מ ו ח .


ח ר ו ת של אמת

לחוש ק ר ב ה

להיות בפניות לתת ולקבל י ח ס

שלא מתאפשרים

בכל סוג של שיעבוד

בין אם בגוף או בנפש.


בהכרה שאך ורק

ה ק ר ב ה

ל א ח ר

יכולה לשחרר אותי

מכלא גבולותי הצרים

מראייתי הצרה ומצומצמת


רק ה א ח ר

יכול ל פ ת ו ח לפני

׳מעבר׳ למרחבי ח ר ו ת

שחסומים בפני

ואין לי יכולת להגיע אליהם

בכוחות עצמי .


ימים שלאחר ל י ד ה לפנינו

עם כל הפאר הקדושה

בלב החולין

והרגישויות הנלוות אליה.


אמן שנרבה

ב ה ת ק ר ב ו ת

ונחוש את דרכי ה ג י ש ה

שנחנכו בנו

בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

ל ח ר ו ת עולם

שניטעה בנו .


חיבוק

אהובות אמיצות

בתפילה שרוחנו תהייה מלאה חירות


אמן שאת המילים תפגושנה בבוקר שלכן


*


׳חירות שאנו מתרשמים בה ביותר

בליל התקדש חג של זמן חירותנו..

כיצד אנחנו צריכים להבין

את אותה החירות המיוחדה שלנו

וכיצד יהיה אפשר לנו

להסתגל אליה במציאות החיים ...

ההבדל שבין העבד ובן החורין,

איננו רק הבדל מעמדי -

אנו יכולים למצא

עבד משועבד לאחר שרוחו הוא מלא חירות

ולהיפוך בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד׳

הראי"ה

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page