top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

לְטַקֵּס מעבר

אהובות

הנרות כאן עדיין דולקים

והברכה שורה בעיסה

המטבעות בתוך החינה נוצצים

כמו העיניים של הכלה

שמספרות א ה ב ה

וחשות עטופות

ומחובקות לחיים


שבט אחיות נשי

בנות משפחה

וחברות נפש

שמגלות לה

בליל טבילתה

את ל ע ו ל ם לא לבד!


ברית נשית של עזרת נשים

שיודעת שכל  ע י ב ר י ה

יכולה ל ע ב ו ר

ממצב פנימי אחד לאחר

רק אם היא עוברת

ח נ י כ ה

והיא מ ל ו ו ה

׳בטקס׳ מ ע ב ר

באהבה


ולא

היא נותרת בין שני העולמות

לא שייכת

לעולם הקודם שלה

ועדיין לא שייכת

לעולם שלפניה

ו ה ח י ב ו ר  יקרה

רק לאחר שתעבור

׳טקס׳ מעבר

מלווה ב נ ש ו ת חייה


מעברים בחיים

נושאים איתם שבריריות

במקום ובזמן

ת ו ד ע ה חדשה

נפקחת בעוד הקודמת

׳נכבת׳ בנו


ה ש ל ב י ו ת

היא ברכה קיומית

וה מ ע ב ר  מחויב

להיות מ כ ו ב ד


ממעבר למעבר

נבנת בנו

ק ו מ ה פנימית איתנה

שמאפשרת

את בהירות ההתמודדות

עם ה מ ע ב ר הבא

שנכון לנו

לעבור דרכו .


בכל מעבר

הגוף  , הנפש והנשמה

עוברים א י מ ו ן באמונה

דרך הלא נ ו ד ע

אל מימד

נ ס ת ר  חדש בתודעה


המעברים מ א מ נ י ם

את פנימיותנו

בגמישות והכלה

ומכינים אותנו לשינויים

שעוד נכונו לנו

במהלך כל חיינו


ל י ד ה

היא ה מ ע ב ר הראשון

שגם האם וגם הוולד עוברים

ופעמים כשאנו נ ת ק ל ו ת

בקשיים ב מ ע ב ר י ם בחיינו

אנו נדרשות׳ל ח ז ו ר׳

למעבר הבסיס

ל ט ק ס  אותו עבורנו

ומשם לנוע ה ל א ה

בחיינו .


ט ק ס מעבר

מאפשר ל ע צ ו ר

ל ה ת כ נ ס

לייחד ולקדש

את סגולת הרגע


להודות על מה שהיה

ל ה ת ע ט ף

ולהתמלא ב ב ר כ ה

לאסוף כוחות

לקראת מה שהעתיד

על כל מעבריו

צופן עבורנו


ט ק ס  מעבר

חופן בחובו

תבונה עמוקה

ואפשרות לרפואת

הגוף והנפש

המלאים בבינה פנימית

מרפה ומחייה .


ובזמן שאני עם האמא של הכלה

א ו פ ו ת את כל החלות

של הפרשת החלה

לשבת חתן

מסמנת לנו


במילים של יום יום

טקסיות של  מ ע ב ר י ם

היא מתת שניתנה לנו הנשים

ונכון וכדאי שנתבונן  עליה

כ׳רפואה מונעת׳

מ ע צ ו ר י ם

ואי ה ת ק ד מ ו ת שלווה

ובטוחה בחיינו .


נ י י ח ד זמן

וניתן מ ק ו ם

לטקסים ׳ הקטנים׳ בחיינו

טקס  מ ע ב ר לשינה

טקס מ ע ב ר ׳ל ה נ ק ה ׳

טקס מ ע ב ר

מהפנים  לחוץ ומהחוץ לפנים

טקס מ ע ב ר

מהחול לקודש ומהקודש לחול


וה ב נ ו


׳הטקסים׳ הלכאורה קטנים

הם אלו שמאפשרים

לתודעה שלנו להיות קשובה

לחשיבות טקסי ה מ ע ב ר

המהותיים בחיינו

לתת להם ל ה נ י ע את חיינו

ב א ה ב ה


חיבוק

אהובות אמיצות

בבירור

אמן ואת המילים תקראנה בבוקר שלכן
Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page