top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

לתת ידיים

אהובות

יום שכולו היה ל י ד

תנועות החוץ נתגלו כחודרות

גם את מעטה הרוך

שאוטם בדעת את הפתחים

בניסיון לשמר עמוק בפנים

את הגעש שרשום בגוף

בשקט מקודש .


נוכחות בבית

של בת ימים ספורים בעולם

מורגשת באויר

׳ נכון שאני יכולה לתת לה יד ׳

קולה של בת הארבע

מקבל פניה

מברך את חוכמת ה ל ב שבידיה .


יום שכולו מכונס

בקריאה מורגשת ;

ל ת ת  י ד

והיא מבקשת י ד י י ם .

לא רק יד אחת .


י ד י י ם  שיודעות

ל ד ר ו ש  מגע .

כמה טבעית הידיעה

שקוראת לנו

לגלות איך  נכון ל ע ז ו ר ;

וכמה זה  פשוט

להסכים

לתת יד .

ולזכות

לתת י ד י י ם.


והחיבור הזה של יד ביד

הועמקה ביום הזה ממש

הפילאיות העילאית שבו .


בחכמת הלב שבידיה הזעירות

שבדרך כלל קפוצות

זכינו שתגלה לנו

ב ר ו ח ב לב

שהיא

לא דורשת ל ה ר י ם אותה על הידיים

וגם לא לנענע ,

או ליצר רעש לבן

מסיח הדעת

היא מכוונת

שנסכים להעניק לה

מתשומת ה ל ב

שעוברת ב מ ג ע היד

מיד ליד .


היום חשתי בבירור

שהיא נולדה לעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

כדי לחדש בנו

את הרגישות למגע ידיים

זו שמבינה

שלחיצת יד

היא הדרך שלנו ל ל מ ו ד

ולקבל מידע

מ י ד .


היפה הוא לראות

איך שהיא הקטנטנה נרגעת

ממש כמו עוברת מימד

כש׳לוחצת׳ לה ידיים

לא יד . אלא ידיים .

כמו סוגרות  מעגל

עם תדר נדיר רך

מחבר ומאיר

מ ל ב  אל לב .


כמה פ ש ו ט

להחזיק י ד י י ם

לא יד אחת . שתיים .

וכמה ברכה

נסתרת

בנוכחות המשותפת

הסגורה שפתוחה אך ורק

למימדי העל.


נוכחות

שלא מתירה

ליד ׳להתפנות׳

להחזיק מסך , לנקות , לדפדף

לסדר , לשפשף , לחייג , ל………


זה מפעים

שיעור הקומה

שבאה לחדש בנו .


ל ח י צ ת ידיים

לא אחת . שתיים .

בה

׳הלחיצה׳ נחוות

כ ש י ל ו ב ידיים

לאחת .


היום מצאתי

שהפקדתי את ידיי

בידיים זעירות

שמלמדות אותי

את רזי הנוכחות בשניים .

ה ו ש ט  היד וגע בם .


במילים של יום יום

מרעננות את שפת ל ח י צ ת  ה י ד י י ם .

בש ת י י ם .

שתי ידיים.  יד ועוד יד.

זה כניסה למימד מחדש

של קירבה ובעיקר נ ו כ ח ו ת


אנחנו מכירות את מגע ה י ד י י ם הזה

בארוע כשפוגשות מקורבות

ומסכימות להשתהות ולהשתאות

בהתפעמות יחד

או עם ילדים קטנים בריקוד משותף

מול האיש שלנו  במרחב מקודש


מסומן לנו

להתנסות

מגע שתי ידיים

שמחברות מבט עיניים


נתחיל עם באי ביתנו ,

קרובות , שכנות , תלמידות

חברות

להחזיק שתי ידיים .

ולגלות

שחיוך עולה

והלב נפתח ונרגע

ב נ ו כ ח ו ת

מרפה

מרפאה .


כמה ברכה

העולם שלנו היה זוכה להאיר

אם כל מפגש היה מתחיל

בלחיצת הדדית

של ידיים שתיים .


חיבוק לליל מנוחה

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

אהובות אמיצות

מחבקת בשתי ידיים

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page