top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

לעצור.לאצור.

אהובות

לרדת מההר ב ש ל ו ם

זו התפילה התמימה

שמלווה אותנו

ב ע צ ם היום הזה

ובימים הבאים שלפנינו

כשהמורד שלרגלינו

מניע במתינות

את תנועת הברכיים -

בברכה ׳מוכפלת׳ ;

בכפיפה של ה ב ר כ ה

וענווה של ה ו ד י ה


על הזכות להיות

ב ע צ י ר ה

בפסגת הרוחניות

של מציאות חיינו

ולחוות ה נ ק ה מלאת אור

באהבה ושמחה גדולה

מההשפעה׳ העליונה


אנו בפנימיות

חוות ג ו ד ש

והמבט ה ל ב ב י שלנו

עטור ב ח י ו ך

מחובר אך לא קשור

הזהה לזה

שמוקרן על פני ׳ה י ו נ ק ת ׳

לאחר יניקה ט ו ב ה  ומאומצת


העיניים המתגלגלות

כמו ׳ח ו ל מ ו ת ׳

חלום מ צ י א ו ת י של הטבה

הן ספק פתוחות ספק סגורות

והגוף ב ה ר פ י ה משוחררת

מחוברת בתודעה ערה

ל מ ק ו ר


רגע לפני שאנו

׳מתחילות׳ את ה י ר י ד ה  מההר

אמן

ונמצא לנו  ר ח ב ה על המצוק

לע צ י ר ה

ל׳תצפית׳ פנימית

שיש בה ל ה ע נ י ק  לנו

מ  ב ט  שטוף אור מגבוה

בו מתאפשרת ר א ו ת למרחוק


אספנו במעלה הימים שעברנו

ק ד ו ש ה מלאת אורה

זו העת ל ק ל ו ט אותה

לפנימיותנו

ולתת לה ל ה א י ר

את מבטנו בפיקחון

בידיעה ע ר ה

שהעולם כולו

׳לרגלי ההר׳ של חיינו

נמצא בהסתר והחשכה


במילים של יום יום

מוצאת ׳פ י נ ה ׳ בחיי

לעצור בה

להיות מ ת ב ו נ נ ת

מחייכת , מודה

ובעיקר מ ת פ ע ל ת

ר ג ע לפני ׳שמתגלגלת׳

במורד טרדות המציאות


׳נקודת תצפית׳

נקודת ח ן  פנימית

שתאפשר לנו

׳לקשור׳ ול א ר ו ז

ו ל א צ ו ר בה

את כל השפע שהורעף עלינו

ושאיתו נוכל

אט אט ׳ל ר ד ת׳ מה ה ר

ולזכות שלא

׳לטבוע׳ בהחשכה ובהסתרה

של העת .


מוצאת לי

זמן ב ט ב ע  ת מ י ם

פשוט , רך ונעים

להתנתק


להיות מ נ י ק ה את עצמי

ומ ו נ ק ת ממעל ממש

רגע לפני

שמתרחקת מ ה א ו ר שבי

בשולי הדרכים

ה מ ה י ר ו ת

של הח י י םאמן ואמן


ליום ׳א  י ס ר ו  חג׳

שיהיה בו ל א ס ו ר

התקדמות הלאה

לפני ע צ י ר ה לעיבוד

שמא נלך ל א י ב ו ד

בחרות הגדולה

שניתנה לנו


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן


Commentaires


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page