top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

ח נ ו כ ה . חינוך בך

אהובות

שבוע מבורך לפנינו

יוצאות אל שבוע ח נ ו כ ה

בעת זו של ההסתרה שבהסתרה

שבוע שמאפשר בפנימיות ל ח נ ו ך

ולחדש את התפיסה שלנו

של שפת ה ח י נ ו ך שנטועה בנו .


מפעימה העיברית שפת הקודש

שבה נבראה המציאות בעולמנו

והיא חושפת לנו

בשפת השורשים ח.נ.ך -

לשון חידוש וחניכה

שמאירה לנו

ש ח נ ו כ ה זו תפיסת חינוך ניקבית


ח י נ ו ך הוא בלשון זכר משפיע

ח נ ו כ ה היא בלשון מקבלת מושפעת


וזה פלא גדול

שלחג של הניסים והנפלאות

ושל נצחון האור על החושך

נבחר השם ח נ ו כ ה לציינו

בלשון נקבה

כך גם חנוכת הבית

וחנוכת המזבח

מוטמעת בעת הזו בשפת הקדושה

נוכחות מחדשת עם עוצמה

ש ר ו א ה מבעד ומעבר לכאן ועכשיו


הביטוי השגור בפינו

ח י נ ו ך

מסמן כיוון זכרי משפיע

הטמנה של זרעי כוונות בראשית כשהעתיד סומא

ואין בהירות מה יקלט, מה יצמח מה יושרש

והפלא ופלא

ח נ ו כ ה

לשון מקבלת מושפעת

׳בהתחלה יש כבר הכל

והזמנים הבאים ישלימוה ויפתחוה,

קיימת בכל צביונה ובכל כח קדושתה של העתיד הרחוק, השלם בתכלית גם בעצם ימי הירידה וההעלמה׳


אז לאן לוקחת אותנו

להפנמה

ש ב ח נ ו כ ה

נסתרת עבורנו תזכורת

לכל אחת מאיתנו

מי בביתה עם בעלה וילדיה

ומי בקרוב ממש עם איש חייה וילדיה

בכל אחת מהדלקת הנרות

על הניסים ועל הנפלאות

בימים ההם בזמן הזה

שאנחנו לא מתרגשות מהגלוי והנוכח

בכאן ועכשיו

אנחנו ר ו א ו ת מעבר אל הפנימיות

שתמיד מואר בה

והווה מחבר עבר לעתיד

באורה גדולה .


וזה ס ו ד איתנות הבית שלנו

זה פלא החניכה

הנשית מדור לדור


וכשנאמר

חנוך לנער על פי דרכו

האם נוכל להשלים

ח נ ו כ ה לנערה על פי דרכהזה פלא החניכה

הנשית מדור לדור

וכשנאמר

חנוך לנער על פי דרכו

האם נוכל להשלים

ח נ ו כ ה לנערה על פי דרכה


ח נ ו כ ה

באמונה שהאור הפנימי שלך תמיד דולק

שבירידה והעלמה והסתרה את ר ו א ה מבעד

שהערפל שלפנייך מסמן לך שאור פנימי גדול בך

מרבה אור בידיעה שמעט אור דוחה הרבה מהחושך

ומאמצת שפת קוד ׳ יהי אור׳ לצאת והתוהו ובוהו שחווה

וכשפוגשת חושך יודעת שעוד רגע יתחיל יום חדש


פלא גדול

ימי ברכה נדירים לפנינו

וכל אחת מאיתנו

מוסיפה אור והולכת בבטחה בדרך


אמן לשבוע מבורך ומאיר לנו

הודיה עליכן

אהובות אמיצות

*

את היום השישי עוד אהיה ׳חייבת׳ לכתוב

נסי הניסים שקרו בו

וניגלו רק בצאת השבת

מלאי שיעורי קומה

מעולם לא נכנסתי בכזה ׳תוהו ובוהו׳ לשבת

הודו לה׳ על ׳ויהי אור׳ מושגח ומאיר במהלכהבאמונה שהאור הפנימי שלך תמיד דולק

שבירידה והעלמה והסתרה את ר ו א ה מבעד

שהערפל שלפנייך מסמן לך שאור פנימי גדול בך

מרבה אור בידיעה שמעט אור דוחה הרבה מהחושך

ומאמצת שפת קוד ׳ יהי אור׳ לצאת והתוהו ובוהו שחווה

וכשפוגשת חושך יודעת שעוד רגע יתחיל יום חדש

פלא גדול

ימי ברכה נדירים לפנינו

וכל אחת מאיתנו

מוסיפה אור והולכת בבטחה בדרך

אמן לשבוע מבורך ומאיר לנו

הודיה עליכן

אהובות אמיצות

*

את היום השישי עוד אהיה ׳חייבת׳ לכתוב

נסי הניסים שקרו בו

וניגלו רק בצאת השבת

מלאי שיעורי קומה

מעולם לא נכנסתי בכזה ׳תוהו ובוהו׳ לשבת

הודו לה׳ על ׳ויהי אור׳ מושגח ומאיר במהלכה

Comentarios


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page