top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

ו׳ החיבור

אהובות

קצה קיצו

של מולד הלבנה

נראה בשמים

באופק של השקיעה

של ימנו .


ק צ ה  שמהדהד לנו

בשפת פנימיות העונות שלנו

את המקום של ׳ה ס ת ו  ׳

בלב ה א ב י ב  שבנו.


רוממות ר א ש החודש

כמו מ ס ו ו ה  בדרכה שלה

את היותנו ב מ ק ו ם

׳הרחוק׳ ביותר מאורות

הלבנה במילואה

והשקיעה של היום

הנכיחה  בנו  ב ה ר ג ש

את ה ר י ק ו ת של

העדר ׳האורות׳ שב א י י ר .


אנו בפיתוחו של ׳חודש ה ח י ב ו ר ׳

וו׳ היא ה א ו ת והסמל שלו

ה ת ו ו ך

הבין לבין

על ה ד ר ך

ה מ ק ו ם של החיים

האמיתיים שלנו .


כשאנחנו י ו צ א ו ת

אבל עוד לא ממש מ ג י ע ו ת .


זה מרגיש ח ש ו ף

כן .

נשרו בנו עלי ה כ ו ת ר ת

האביביים המבשרים

ו ע ד י י ן אין פרי

קצת ח נ ו ט בנו

בין לבין

כבר אמרנו .


איכות מרפה מרפאה

של העת הזו שבנו

להיות חשות ב ח ס ר ו ן

ולסמוך באמונה שלמה

שזו גם העת

ש ה מ י ל ו י  בדרכו שלו

פועם בנו .


׳ לא הכל ורוד׳ וטוב שכך

ה פ ר י ח ה האביבית שבנו

אולי כבר פחות מורגשת

ונכון שנזכור

שהיא רק אמצעי

היא לא המטרה

כן

מתוך הפרח ב א

ה פ ר י .


ובעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

חשוב שנחדד ההרגש פנימה

שאנחנו בדרך אל ה פ ר י

עוברות דרך בוסריות

שמכהה לא רק השיניים

הכוח המושך החיצוני

עובר פנימה

בקול שמחזק כשרופף

׳ככה מרגישה  ג ד י ל ה ׳


במילים של יום יום

זוכרות להאיר בנו ה ב י נ ה

למרות כל רעשי הרקע

כן .

בעולם החיצוני והפנימי שלנו

אנחנו במקום ט ו ב

אנחנו ב ד ר ך .


כמו ש׳הגשם׳ בלב האביב

הוא סימן לברכה ולרפואה

כך

כשפוגשת בי

עייפות ותסכול

אי בהירות

ח ו ר פ י ת בלב האביב

לפני הכל מסמנת לי

׳ככה מרגישה ג ד י ל ה ׳


ומקפידה

להיות מוקפת בפרחים ופירות

בנסתר יהיה בם

לעורר  ה ב ט ח ו ן

בתהליך

ובהירות בתוך באי וודאות

׳מתוך ה פ ר ח בא הפרי ׳


זמן מעולה

להמשיך את נ י ק י ו ן הפה סח

ו׳להתקרב׳ לעצמנו

בהנקות טובות

של מיצי פירות ו׳שייקים׳ מרעננים

לחזק בנו בגוף

את האמונה

שאנחנו נ ז כ ה

לקטוף  את ׳פירות׳ עמלנו

כל אחת בדרכה שלנו

וכולנו יחד

בדרך ה א ר ו כ ה

שלפנינו .


חיבוק

אהובות אמיצות

חודש מלא ברכה וטוב לפנינו

אמן ואמן“ונודע שהרגשת החסרון

היא סיבה ראשונה למלאות החסרון,

בדומה להמרגיש בחוליו,

מוכן הוא לקבל רפואה,

אבל האינו מרגיש כי חולה הוא,

נמצא נמנע בודאי מכל רפואה”

(הקדמה לפנים מאירות, אות ט”ו).


ככה זה מ ר ג י ש

בין לבין

כבר לא פ ר ח ועוד לא פ ר י ✨


Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page