top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

הפחד להיפגש

אהובות

פגשתי היום בשדות

את עלייתה של הלבנה במלואה

מעטרת בלובן רך

את שמי הלילה שבנו

יש בנוכחות ה ע ג ו ל ה  התלויה ממעל

כשכל כולה חשופה ומוארת   

גילוי של האומץ הפנימי

ל ה י ו ת .


כאן ועכשיו מסכימה ל ז ר ו ח

בידיעה ברורה

שמחר

בסתר  תתחיל ל ה ת מ ע ט .


מאירה לנו הדרך

בשמי הלילה החשוכים

בעת של ההסתרה שבהסתרה

להסכים ל ח י ו ת את חיינו ב מ ל ו א ם


האור שבה

מאיר ההחשכה שבנו ,

שמבקשת להסתתר

ולהימנע מ פ ג י ע ה ,

מחשיפת יתר רגשית

מול חוסר הוודאות

שבחיינו .


פ ג י ע ה  בשפתנו היא פ ג י ש ה .


הפחד  להיפגע

מאיר

הפחד ל ה י פ ג ש

עם

מ ל ו א  נוכחותנו .


הימים האלו

דורשים מאיתנו א ו מ ץ

לחוש פ ג י ע ו ת

בדרך

למפגשי אמת

תחילה עם עצמנו

ועם כל מי שבחיינו .


ל ב ו א  במלואי כמו ה ל ב נ ה

ולהסכים לחוש ה פ ג י ע ו ת

ממקום של קירבה ושייכות פנימיים ;

לבקש עזרה

לשתף ברגשותיי

להודות בטעות

להיכשל וליפול ולנסות לקום שוב

לחשוף הרעיונות החדשים שלי


הלבנה ממלאת

את שמי אמונת הלילה שבנו

זו שיודעת ׳לשחרר׳ מידי חודש בחודשו

את התעוזה שבנו לצאת מאזור הנוחות

אל הלא נודע

מתוך אומץ לאמץ

את המלאות האנושית הפגיעה שבנו

שרק בזכותה נוכל לממש ולחיות

את החיים במלואם

בלב שלם

ו ב א ו מ ץ .


במילים של יום יום

פותחת החלון , יוצאת למרפסת , לגינה

מחפשת את ה ל ב נ ה בלב שמי ההסתרה .

מתרגשת לנוכחותה .

ל נ ו כ ח ו ת י .

מתחייבת לה . לי .

בירח שלפנינו  ל ה ת נ ס ו ת

ב ל ה ת מ י ר

את תחושת החולשה הנלוות

לניסיונות ה מ פ ג ש

שלי עם עצמי וקרובי

מ פ ג י ע ו ת מחלישה

סוגרת ונמנעת

לעוצמה פותחת ומאפשרת .


מביאה כ נ ו ת

ואת ה ל ב החדש שקיבלנו

עם הרוח ה נ כ ו נ ה

ל ה ת ק ר ב

לקירבי.

זוכרת שפת הקוד

ביני לביני -

נ פ ג ע ת י זה סימן ש נ י פ ג ש ת י

בעוצמה עם מלוא אורי .

נושמת . לא נבהלת .

מיישרת הגב בגאווה

ובאומץ

ה י נ נ י .


העת הזו מלאת ההסתרות

מבקשת אותנו להפציע

מבעד לפצעי המציאות

במלוא אורנו .


מוזמנות לשתף בהתנסויות קטנות כגדולות

שחשתן הפגיעה - הפגישה ממקום מחודש

בהכרת הטוב והודיה על הזכות

לח י ו ת באומץ .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

נתחדש בברכת חודש טוב

במלוא הלבנה שבנו ✨Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page